054/2012 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας (6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη (6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»

054/2012 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας (6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη (6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»

Λήψη απόφασης  για  την  συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας (6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη (6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»

ADS0542012.pdfa

054/2012 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας (6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη (6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»