241/2018 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»

241/2018 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»