005/2018 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 497/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος (3), ήτοι «Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της (διορθωμένης) μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

005/2018 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 497/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος (3), ήτοι «Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της (διορθωμένης) μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

005/2018 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 497/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος (3), ήτοι «Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της (διορθωμένης) μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»