033/2018 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 009/2017 Α.Δ.Σ. όσον αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι τις 29.02.2019

033/2018 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 009/2017 Α.Δ.Σ. όσον αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι τις 29.02.2019