302/2017 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017