047/2017 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017