275/2018 – Λήψη απόφασης για την υποβολή επίσημου αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα για τη σύναψη Δανείου για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED», Μελέτη Π54/2018 συνολικού προϋπολογισμού 3.247.941,30 €

275/2018 – Λήψη απόφασης για την υποβολή επίσημου αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα για τη σύναψη Δανείου για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED», Μελέτη Π54/2018 συνολικού προϋπολογισμού 3.247.941,30 €

275/2018 – Λήψη απόφασης για την υποβολή επίσημου αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα για τη σύναψη Δανείου για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED», Μελέτη Π54/2018 συνολικού προϋπολογισμού 3.247.941,30 €