291/2019 – Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “Δημιουργία νέου Βρεφικού Τμήματος στον 11ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ιλίου” στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με φορέα διαχείρισης την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

291/2019 – Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “Δημιουργία νέου Βρεφικού Τμήματος στον 11ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ιλίου” στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με φορέα διαχείρισης την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

291/2019 – Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “Δημιουργία νέου Βρεφικού Τμήματος στον 11ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ιλίου” στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με φορέα διαχείρισης την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας