285/2019 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Αττικής