181/2011 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των Τραπεζών του Δήμου και των Νέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου του Δήμου μας

181/2011 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των Τραπεζών του Δήμου και των Νέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου του Δήμου μας

Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των Τραπεζών του Δήμου και των Νέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου του Δήμου μας

ADS1812011.pdfa