031/2017 – Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017