008/2018 – Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

008/2018 – Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018