148/2014 – Λήψη απόφασης για την 2η παράταση προθεσμίας της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου»