394/2017 – Λήψη απόφασης για τη διάνοιξη της οδού Ικάρου μεταξύ των Ο.Τ. 169 – 171