293/2019 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων έτους 2020 και για έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

293/2019 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων έτους 2020 και για έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τελευταία Νέα