384/2018 – Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων

384/2018 – Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων