389/2017 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017