319/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY» και την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης στο Σύμφωνο

319/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY» και την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης στο Σύμφωνο

319/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY» και την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης στο Σύμφωνο