395/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου και την υποβολή πρότασης ένταξης στον άξονα 2: «Αστική αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

395/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου και την υποβολή πρότασης ένταξης στον άξονα 2: «Αστική αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

395/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου και την υποβολή πρότασης ένταξης στον άξονα 2: «Αστική αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ