418/2018 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και στη διαμόρφωση της οικονομίας της Δυτικής Αθήνας»

418/2018 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και στη διαμόρφωση της οικονομίας της Δυτικής Αθήνας»

418/2018 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και στη διαμόρφωση της οικονομίας της Δυτικής Αθήνας»