117/2014 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. με κωδικό ΟΠΣ 364885

117/2014 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. με κωδικό ΟΠΣ 364885