485/2016 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

485/2016 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ