Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

adskapi032011.pdfa