151/2018 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»

151/2018 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»