065/2018 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16