151/2014 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

151/2014 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ