072/2016 – Λήψη απόφασης για τον έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15»

072/2016 – Λήψη απόφασης για τον έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15»