242/2014 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των θέσεων στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α/08.10.2001)

242/2014 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των θέσεων στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α/08.10.2001)