404/2017 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων διαφημιστικών πλαισίων στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου