047/2017 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων