112/2015 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου