034/2016 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 114/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου