412/2017 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση του από 01.09.2017 συμφωνητικού που αφορά μίσθωση ακινήτου

412/2017 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση του από 01.09.2017 συμφωνητικού που αφορά μίσθωση ακινήτου