172/2018 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση του από 01.03.2018 συμφωνητικού που αφορά μίσθωση ακινήτου για το Γ’ ΚΑΠΗ