385/2012 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου