130/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» και χορήγησης άδειας μουσικής για το έτος 2012