008/2014 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και χορήγηση άδειας μουσικής εντός αυτού