123/2014 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος