100/2016 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

100/2016 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος