107/2016 – Λήψη απόφασης για χορήγηση-ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος