264/2018 – Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης της με αρ. πρωτ. 50238/2017 σύμβασης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ