330/2018 – Λήψη απόφασης για χρήση της υπηρεσίας ePOS για προγράμματα του Δήμου