108/2012 – Λήψη απόφασης για: 1) τη μετατροπή της οδού Καρπάθου από μονής σε διπλής κατεύθυνσης και 2) την έγκριση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην ως άνω οδό

108/2012 – Λήψη απόφασης για: 1) τη μετατροπή της οδού Καρπάθου από μονής σε διπλής κατεύθυνσης και 2) την έγκριση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην ως άνω οδό