046/2018 – Λήψη απόφασης για 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018