187/2017 – Λήψη απόφασης για 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017