228/2017 – Λήψη απόφασης για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017