279/2012 – Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου στον Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

279/2012 – Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου στον Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

279/2012 – Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου στον Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»