029/2018 – Λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για την ματαίωση της διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»

029/2018 – Λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για την ματαίωση της διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»

029/2018 – Λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για την ματαίωση της διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»