177/2018 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατά της 154/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

177/2018 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατά της 154/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου