298/2018 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND PRODUCTS» κατά της 266/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

298/2018 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND PRODUCTS» κατά της 266/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου